Sektori privat në Mitrovicë ka këtë numër të punësuarëve

Publikuar më:

Sipas të dhënave të draftit të planit zhvillimor komunal të Komunës së Mitrovicës, numri i të punësuarëve në sektorin privat është 15982 persona.

Në sektorin e tregtisë është numri më i lartë i të punësuarëve me 30.3% ose i shprehur me numra 4848 persona të punësuar.
Në vendim e dytë për nga numri i personave të punësuar radhitet industria përpunuese me 10.7% ose 1704 persona të punësuar.
Sektori i xeheroreve dhe gurthyesëve, pasohet me 10.3% të punëusuar ose 1643 persona të punësuar, pastaj vijinë ndërtimtaria me 9.1% ose 1460 persona të punësuar.

JU REKOMANDOJMË