Konkurs i hapur për vende pune nga Trepca SH.A.

Zëri qytetar

E FUNDIT: Më në fund, po mbulohen gropat që ua “shkurtuan ymrin” mitrovicasve

Rruga e Kovaçëve ishte shndërruar në një rrugë tmerri për shoferët, pasi ishin krijuar shumë gropa të mëdha. Mirëpo, sot...

Mitrovicasi shkon për të ngrënë ushqim në kafiterinë e njohur, shokohet nga insekti që...

Një qytetar ka shkur të ushqehet në një nga lokalet ku përgatitet ushqim i shpejtë në rrugën "Mbretëresha Teutë". Ai...

Humb një qytetar, familja kërkon ndihmën e qytetarëve

Ardit Kadri Gashi nga Klina, që nga mëngjesi i ditës së djeshme ka dalur nga shtëpia, dhe nuk është...

ShFMU “Skënderbeu” në Vaganicë, probleme me ndërrimin e shpeshtë të mësueseve

“Jepi zë” ka raportuar sot shqetësimin e prindërve të nxënësve të shkollës “Fazli Grajqevci” në Shipol. Ata nuk po i...

Edhe ato pak parkingje në Mitrovicë, Komuna po ua jep kompanive private të taksive

Mitrovica është një nga qytetet që vuan nga mungesa e parkingjeve, pasi ka shumë pak. Edhe ato që shfrytëzohen si...

Sh.a. Trepça ka hapur konkurs për plotësimin e këtyre vendeve të lira

Pozita: Inxhinierë të makinerisë (2 pozita)
Pozita: Inxhinierë të elektros – energjetikës (2 pozita)
Pozita: Elektricist (5 pozita)
Pozita: Inxhinierë i makinerisë (2 pozita FPP)
Pozita: Tornitor i kualifikuar (3 pozita FPP)
Pozita: Saldues elektrik (4 pozita FPP)
Pozita: Saldues me gaz CO2 (2 pozita FPP)
Pozita: Prerës dhe saldues me autogjen (2 pozita FPP)
Pozita: Agjustator (4 pozita FPP)
Pozita: Elektricist (2 pozita FPP)

Në bazë të nenit 8 dhe 10 par.2 nënparagrafi 2.1 të Ligjit të Punës, nenit 8 paragrafi 2 të Rregullorës për Marrëdhënie pune në Trepça Sh.A, nenit 22 paragrafi 3 dhe 4 i Statuti të Trepça Sh.A, Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Trepça Sh.A me datë 25.05.2022 publikon këtë:

KONKURS

Për plotësimin e këtyre vendeve të lira

Inxhinierë të makinerisë (2 pozita në njësinë biznesore Miniera me Flotacion Stantërg)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Diplomë universitare në Inxhinieri Mekanike

Detyrat dhe përgjegjësit:

Përkujdeset për stabilimentet makinerike, kompresorët, ventilatoret, gypat e ajrit dhe ujit, përkujdesje dhe mirëmbajtje të paisjeve të sistemit te pompimit, makinerive ngarkuese, vagonetave, lokomotivave diesel, ashensoret bartës, litarët, reduktorët, sistemet hidraulike dhe pneumatike etj

Përpilimi i raporteve të rregullta për punën në fushat e përgjegjësive dhe detyrave të caktuara;

Koordinon punët me udhëheqësin e mirëmbajtjes dhe prodhimit rreth riparimeve të makinave dhe stabilimenteve makinerike
Planifikon furnizimin dhe specifikon pjesë makinerike.

Inxhinierë të elektros – energjetikës (2 pozita në njësinë biznesore Miniera me Flotacion Stantërg)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Diplomë universitare në Inxhinieri të Elektroenergjetikës

Detyrat dhe përgjegjësit:

Përkujdeset për stabilimentet elektro energjetike, stabilimentet shpërndarëse, stabilimentet elektroenergjetike të ventilimit, ajrimit të kompremituar, pompimit dhe stabilimenteve të ashensorëve;

Përkujdesje dhe mirëmbajtje të paisjeve të tensionit njëkahor, si bateri industriale dhe lokomotivat;

Përpilimi i raporteve të rregullta për punën në fushat e përgjegjësive dhe detyrave të caktuara;

Koordinon punët me udhëheqësin e mirëmbajtjes dhe prodhimit rreth riparimeve të makinave dhe stabilimenteve;

Bën planifikimin dhe furnizimin me paisje , stabilimente elektrike dhe material elektrik.

Elektricistë (5 pozita në njësinë biznesore Minierat me Flotacion Stantërg)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Diplomë të shkollës së mesme

Detyrat dhe përgjegjësit:

Kryen dhe mirëmban stabilimentet elektroenergjetike në minierë;

Kryen dhe mirëmban paisjet e kombinuara energjetike, elektronike, pneumatike dhe hidraulike me tensione të kombinuara;

Kryen dhe detyra shtesë të ndërlidhura dhe të caktuara nga udhëheqësi;

Përpilimi i raporteve të rregullta për punën në fushat e përgjegjësive dhe detyrave të caktuara;

Inxhinier i makinerisë (2 pozita në njësinë Biznesore Fabrika e Paisjeve të Procesit)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Përgatitja universitare (Fakulteti i makinerisë)
Detyrat dhe përgjegjësit:

Mbikëqyrë dhe është përgjegjës për riparimet mekanike të veglave, makinave dhe paisjeve

Planifikon, organizon dhe përcakon prioritet për furnizim me pjesë rezervë

Planifikon dhe organizon kryerjen e testeve të paisjeve sipas rregullave teknike

Organizon sistemimin dhe ruajtjen e literaturës profesionale dhe dokumentacionit teknik për vegia, makina dhe paisje ekzistuese.

Tornitor i kualifikuar (3 pozita në njësinë Biznesore Fabrika e Paisjeve të Procesit)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Diplomë të shkollës së mesme

Detyrat dhe përgjegjësit:

Përdorimi i të gjitha veglave matëse të tornitorit

Të bëjë përpunimin e vizatimeve punuese dhe skicave

Të përpunoj të gjitha mënyrat e gdhendjes

Të ketë njohuri në përpunimin e të gjitha materialeve

Saldues elektrik (4 pozita në njësinë Biznesore Fabrika e Paisjeve të Procesit)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Diplomë të shkollës së mesme
Detyrat dhe përgjegjësit:

Të ketë njohuri dhe të ketë aftësi në përdorimin në aparaturat e saldimit elektrik

Të bëjë saldimin e pjesëve të plasaritura

Të bëj saldimin në të gjitha pozitat

Saldimi i metaleve të ngjyrosura, legurave si dhe gizës

Saldimi i gypave dhe paimeve të nxehjes

Saldues me gas CO2 (2 pozita në njësinë Biznesore Fabrika e Paisjeve të Procesit)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Diplomë të shkollës së mesme
Detyrat dhe përgjegjësit:

Njohja dhe shfrytëzimi racional i gasit dhe paisjeve për punë me gas CO2

Përgatitja e aparaturës për saldim me gas inbrojtës CO2

Saldimi i rezervuarëve -Saldimi i konstruksioneve metalike

Saldimi i pjesëve të plasaritura

Saldimi i gypave me shtypje të lartë me gas

Prerës dhe saldues me autogjen (2 pozita në njësinë Biznesore Fabrika e Paisjeve të Procesit)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Diplomë të shkollës së mesme
Detyrat dhe përgjegjësit:

Saldimi i pjesëve ku kërkohet saldimi të jetë i pastër dhe vendet e salduara nuk janë të ngarkuara me shtypje të larta.

Prerje me autogjen të materialeve me trashesi deri 20mm

Saldimi i pjesëve thithëse të thjeshta me autogjen

Saldimi i pjesëve të cilat përpunohen

Njohja e paisjeve për punë dhe shfrytëzimi racional i gasit

Agjustator (4 pozita në njësinë Biznesore Fabrika e Paisjeve të Procesit)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Diplomë të shkollës së mesme
Detyrat dhe përgjegjësit:

Përpunimi i të gjitha skicave dhe vizatimeve

Punon me të gjitha veglat e paisjeve të agjustatorëve

Punon në prodhimin e disa veglave (çekan, shpuese etj)

Punimi dhe montimi i paisjeve të makinerisë

Elektricistë (2 pozita në njësinë Biznesore Fabrika e Paisjeve të Procesit)

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Diplomë të shkollës së mesme
Detyrat dhe përgjegjësit:

Regullimin e instrumenteve elektrike dhe kontrolluese

Riparimin gjeneral të makinave elektrike

Punimi i elektroinstalimeve të makinave dhe paisjeve

Vazhdimi i kabllove si dhe lidhja e tyra

Inxhinier të energjetikës të diplomuar (5 pozita në Trafostacion )

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

Inxhinier i diplomuar i energjetikës
Përvojë pune në energjetik së paku 3 vite

Detyrat dhe përgjegjësit:

Të ketë aftësi të punës profesionale të ketë njohuri në skemat, vizatimet teknike dhe të njeh punën e trafostacionëve

Të ketë aftësi të punës në ekip

Organizon punën, kontrollon kualitetin e punës dhe përcjell gjendjen e mirëmbajtjes së trafostacionëve, jep dhe cakton orarin e manipuluesve në stabilimentet e trafostacionit;

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Kandidatët për pozitat e lartëcekura duhet të dorëzojnë këto dokumente:

CV-në;
Dokumentacionet e parapara në kushtet e punësimit (dëshmitë e kualifikimit profesional;

Certifikatën (dëshminë) nga gjykata kompetente që dëshmon se nuk është nën hetime jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj;
Shtetas i Kosovës (kopje të pasaportës ose të letërnjoftimit).

Dokumentacioni duhet të dorëzohet në Arkivin e Trepça Sh.A, në Menaxhmentin e Trepça Sh.A, Parkun Industrial në Mitrovicë çdo ditë pune nga ora 8 deri në ora 16:00.

Afati i konkursit është i hapur 15 ditë nga data e publikimit shtypin ditor. Për informata shtese: www.trepcacorporation.com si dhe e-mail adresa: [email protected]

Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

Të fundit

Lajme të tjera